CSR politik

Corporate Social Responsibility er et udtryk, der forholder sig til virksomhedens og vores sociale ansvarsområder. Det er en guide til alt det, som vores virksomhed står for og et udtryk for, at vi handler ansvarsfuldt.

Sjørring Maskinfabrik har i forbindelse med CSR to særlige fokusområder, som er personalepolitik og miljøhensyn. Det er begge særdeles vigtige nøglepunkter, der til stadighed skal videreudvikles og tilpasses.
Vi udvikler løbende vores CSR politik, og det er vores målsætning, at fortsætte med at være praksisnære i forbindelse med at implementere det og leve op til vores sociale ansvar.

 


 

M-01 Miljøpolitik og -målsætning

Gyldig fra: 28-02-2014
Rev.nr.: 11

Beskrivelse

Sjørring Maskinfabrik's miljøpolitik er gældende for alle virksomhedens aktiviteter i forbindelse med planlægning, fremstilling og forsendelse af produkterne.

Den overordnede politik kan udtrykkes derved, at Sjørring til enhver tid vil arbejde for at fremtræde som en miljøbevidst virksomhed, hvor såvel virksomhedens medarbejdere som dens omgivelser kan føle sig trygge.

Sjørring vil gennem en målrettet indsats og fastlæggelse af miljømålsætninger arbejde for et godt og sikkert miljø, samt for at forebygge og reducere uheldige miljøpåvirkninger forårsaget af virksomhedens produktion, og dens omgang med, brug af og bortskaffelse af farlige stoffer.
Sjørring's medarbejdere skal, gennem information, uddannelse og anden påvirkning gøres bekendt med miljøpolitikken, og motiveres til at udvise miljømæssig forståelse og ansvarlighed.

Sjørring vil som minimum overholde gældende lovgivning og myndighedskrav og samtidig forsøge at fremme åbenhed og dialog mellem virksomheden og offentlighed. Kopi af Sjørring's miljøpolitik kan på anfordring udleveres til offentligheden, og kan ses på Sjørring's hjemmeside.

Miljøpolitik og handlingsplaner skal ligesom de øvrige forretningsmæssige politikker og handlingsplaner løbende revurderes, for derigennem at forbedre de miljømæssige præstationer.

Aktuelle fokusområder er nedbringelse af flygtige stoffer (VOC) i afkastluften fra malerafdelingen, samt reduktion i mængden af deponiaffald samt energiforbruget pr. medarbejder.

Sjørring's miljøledelsessystem skal være certificeret i henhold til DS/EN ISO 14 001.

 

 

Certifikater

 
Kvalitet: ISO/TS 16949
Miljø: ISO 14001
Svejsning: DS/EN ISO3834-2

CSR rapport

Klik her og læs hele rapporten.